Ga naar de inhoud
Home » Privacybeleid | Algemene voorwaarden

Privacybeleid | Algemene voorwaarden

Privacybeleid en de algemene voorwaarden van Klim naar geluk

Klimnaargeluk, Helena van Vliet-van Houten is een eenmanszaak, gevestigd aan de Bergstoep 50, 2959 AC Streefkerk. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81713983. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw (persoons)gegevens.

Hieronder tref je het privacybeleid en de algemene voorwaarden.

Artikel 1: Cookies en tracking
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via je browser op je computer worden geplaatst. Ik maak gebruik van functionele cookies en sessiecookies om de site goed te laten functioneren.

Artikel 2: Google Analytics
Om inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van de website en rapportages op te maken, maak ik gebruik van Google Analtyics. IP adressen worden geanonimiseerd en de gegevens worden niet met derden gedeeld.

Artikel 3 Social media
Op klimnaargeluk.nl staan links naar de social media pagina’s van Klim naar geluk. Indien je gebruik maakt van deze social media deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacybeleid door te nemen.

Soms plaats ik een YouTube filmpje op de website. Wanneer ik dit doe dan is de privacymodus ingeschakeld via YouTube. Dat betekent dat YouTube geen persoonsgegevens van jou registreert, tenzij jij de video afspeelt. Dit doe ik voor marketingdoeleinden.

Artikel 4: Het verwerken van jouw gegevens
Ik verwerk jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Het identificeren van betrokkenen wanneer zij hun rechten onder de privacywetgeving uitoefenen;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst;
 • Het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst;
 • Het voeren van rechtszaken;
 • Geautomatiseerde beslissingen;
 • Klim naar geluk analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren; en/ of
 • Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam of die van je contactpersoon, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer en telefoonnummer. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Artikel 5: welke rechten heb jij met betrekking tot je gegevens?
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb jij de volgende rechten:
1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij klim naar geluk om jouw gegevens in te zien. 
2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
4. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Artikel 6: wie ontvangen jouw gegevens?
Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 7: Bewaartermijn gegevens
Jouw gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 8: Beveiliging
Jouw verbinding met onze website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.  Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die je met Klim naar geluk deelt via de website niet inzien.

Artikel 9: Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10: Slotbepalingen
Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je contact opnemen met Klim naar geluk. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klim naar geluk zal al haar behandelingen en diensten naar beste kunnen uitvoeren. De duur van de behandeling kan variëren en wordt bepaald door Klim naar geluk.
Klim naar geluk behoudt zich te allen tijde het recht voor de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen.

Klim naar geluk biedt verschillende sessies o.a. Reiki, Lomi Lomi massage en klankschaalsessies, deze helpen bij de ondersteuning van een genezingsproces, maar kan nooit ter vervanging dienen van een medische behandeling. Klim naar geluk kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijke en geestelijke klachten die ontstaan tijdens of na een sessie. Bij twijfel wordt middels de website, deze algemene voorwaarden en persoonlijk geadviseerd om het niet doen of te overleggen met de behandelende arts voor toestemming.

Artikel 1: Definities
1: Klim naar geluk, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Helena.
2: De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
3: Met deelnemer wordt de natuurlijke persoon bedoelt die een traject, een dienst, (groeps)workshop of een (online)training aanschaft bij Klim naar geluk.
4: Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan coach tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens coach waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2: De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Helena in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3: Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van deze algemene voorwaarden.
4: De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3: Aanbod
1: Helena kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2: Aanbiedingen zijn gebaseerd op informatie die door de klant aan Helena is verstrekt. De klant zal zich er voor inspannen, om tijdig alle informatie te verstrekken die van belang is voor het formuleren van een aanbod.
3: Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4: Tarieven en betalingen
1: De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2: Helena maakt gebruik van de Kleineondernemersregeling (KOR), hierdoor is Klim naar geluk vrijgesteld van BTW.
3: Met het aangaan van de overeenkomst ontstaat de verplichting tot betaling. Helena komt het recht toe betaling vooraf te verzoeken. Indien er in termijn wordt gefactureerd, is Helena gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.
4: Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, de werkzaamheden eerder dienen aan te vangen of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
5: Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6: Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
7: In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Helena onmiddellijk opeisbaar en wordt de overeenkomst direct beëindigd.
8: Voor de reistijd ter zake de uitvoering van de overeenkomst is de klant geen honorarium verschuldigd, tenzij partijen anders overeenkomen.
9: Voor de uitvoering van de overeenkomst is de klant het honorarium (vast tarief of uurtarief), vermeerderd met eventuele onkosten, waaronder een eventuele kilometervergoeding à € 0,25 per voor de uitvoering van de overeenkomst gereden kilometers, verschuldigd.

Artikel 5: Informatieverstrekking
1: Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Helena zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
2: Klant vrijwaart Helena voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
3: Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.
4: Helena stelt in principe geen dossier, behandelplan of welke vorm van dossiervorming op.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst
1: Helena voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de klant.
2: Helena is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden indien dit nodig zal zijn.
3: Indien de door Helena te verrichten werkzaamheden plaatsvinden bij de klant dan zal deze laatste alle faciliteiten ter beschikking stellen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de dienst.
4: Als na aanvaarding van het oorspronkelijke aanbod wijzigingen plaatsvinden in de omvang van de overeenkomst, kan dit leiden tot uitbreiding en/of wijziging van de overeengekomen begrote kosten. Dit zal vooraf gecommuniceerd en besproken worden en pas na overeenstemming worden doorgevoerd.
5: Helena heeft te allen tijde het recht deelname op voorhand te weigeren. Daarnaast is Helena gerechtigd een overeenkomst op te schorten of beëindigen als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.

Artikel 7: Overmacht
1: In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, weersomstandigheden (code geel, oranje en rood) of overheidsmaatregelen.
2: Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
3: Indien de klant de overeenkomst wenst ter verplaatsen wegens Covid of een andere pandemie, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.
4: Afspraken moeten zeer spoedig en uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, brengt Klim naar geluk de gereserveerde tijd aan in rekening bij de klant.

Artikel 8: Aansprakelijkheidsschade
1: Helena is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2: Helena is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3: Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
4: Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
5: In het geval dat Helena een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor het veroorzaken van directe schade die onder dit artikel valt, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Helenain rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
6: Klant vrijwaart Helena tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.
7: Helena kan niet aansprakelijk worden gesteld op haar andere functie in loondienst als verpleegkundige, BIG-geregistreerde. Tenzij Helena eerste zorg moet verlenen aan de klant en nalatig blijkt te zijn.

Artikel 9: Intellectueel eigendom
Het is de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helena niet toegestaan om de aan Helena toebehorende rechten van intellectuele eigendom, onder meer rustende op geproduceerde adviezen, uitgaves, overeenkomsten of andere voortbrengselen van klim naar geluk en de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren, of anderszins te gebruiken. Zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000,00 voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Helena om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd alle overige rechten van Helena.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen
Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Tenzij Helena een inschatting maakt dat de klant zichzelf of anderen iets zult aan doen. 

Artikel 11: Klachten
1: Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Helena.
2: Helena dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen.
3: Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12: Geschillenbeslechting
1: Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2: Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3: Geschillen zullen worden beslecht in het arrondissement waarin Helena is gevestigd, tenzij een wettelijke bepaling anders verplicht.
4: In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Helena en betrokken derden 12 maanden.

Artikel 13: Reviews
De reviews die Helena geplaatst heeft op de website, social media kanalen en zijn verwerkt in producten zijn met toestemming van de eigenaar geplaatst. Na een geleverde dienst vraagt Helena aan de klant of degene een review wil schrijven. Vervolgens overlegt Helena met welke aanhef, naam en/of functie degene benoemd wil worden.

Helena heeft geen invloed op de reviews die geplaatst zijn via google bij de bedrijfspagina Klim naar geluk. Indien hier een onjuiste review is gegeven dan zal Helena hier een reactie bijschrijven.

Klankschaal- en reikisessies en cursussen stimuleren het zelfhelend vermogen van het lichaam en zorgen voor evenwicht op de gebieden; lichamelijk, emotioneel, mentaal, energetisch en spiritueel.

Artikel 14: Aanmelden/aansprakelijkheid
Middels mijn contactformulier onder tabblad contact op mijn website ( Contact Klim naar geluk) kun je je aanmelden voor één van mijn diensten.  Met je aanmelding verklaar je akkoord te gaan met dit document waarin het privacybeleid en algemene voorwaarden staan beschreven. Inclusief de Specifieke algemene voorwaarden voor Reiki-behandelingen.

De Reiki-behandeling inclusief de heen en terugreis, de deelname aan een Reiki behandeling zelf is geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een Reiki behandeling. Klim naar geluk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Artikel 15: Gezondheid

Wanneer je onder behandeling bent bij een arts vanwege een ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient je behandelend arts/specialist of jezelf voor aanvang van deelname aan een Reiki behandeling Klim naar geluk hiervan op de hoogte te brengen.

Tevens is het jou bekend dat er in het kader van een Reiki-behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

Geen Reiki bij de volgende lichamelijke klachten
Het is jou bekend dat Klim naar geluk geen Reiki mag geven wanneer er sprake is van:

 • Pacemaker. Door een Reiki-behandeling kan het ritme van de pacemaker worden verandert.
 • Botbreuken. Er kan geen Reiki plaatsvinden bij een botbreuk die nog gezet moet worden. Indien het bot gezet is, is het geen probleem.
 • Psychoses, bipolaire stoornissen en schizofrenie. Reiki heeft namelijk invloed op het zelfhelend vermogen en dit heeft dus effect op de bloedspiegel ofwel medicijnspiegel.
 • Diabetes mellitus. Door Reiki kan de insulineproducerende alvleesklier weer actiever worden vooral bij meerdere behandelingen. Hierdoor kan de insulinespiegel door de via tabletten of injecties ingenomen extra insuline dusdanig hoog worden dat er nare klachten optreden. Daarom is het raadzaam om vóór en ná de Reiki-behandeling de bloedsuikerspiegel te meten.
 • Transplantatie en medicatie ter onderdrukking van het immuunsysteem. Reiki versterkt het immuunsysteem. Indien er sprake is van anti-medicatie die het immuunsysteem onderdrukt dan is een Reiki-behandeling niet gewenst. Er bestaat een kans dat de werking van deze medicatie wordt afgebroken door Reiki.

Het is jou bekend dat Klim naar geluk geen klankschaalbehandeling mag geven wanneer er sprake is van:

 • Zwangere vrouwen in de eerste vier maanden van de zwangerschap.
 • Aanleg voor psychoses.
 • Psychiatrische problematiek.
 • Epilepsie.
 • Extreem hoge bloeddruk.
 • Trombose.
 • Een pacemaker.
 • Na een hersenschudding of kneuzing, drie maanden wachten.

Daarnaast geldt: bij twijfel niet doen of overleggen met de behandelende arts.

Artikel 16: Aanmelden/aansprakelijkheid
Middels mijn contactformulier onder tabblad contact op mijn website ( Contact Klim naar geluk) kun je je aanmelden voor een Lomi Lomi massage.  Met je aanmelding verklaar je akkoord te gaan met dit document waarin het privacybeleid en algemene voorwaarden staan beschreven. Inclusief de Specifieke algemene voorwaarden voor Lomi Lomi massages.

Artikel 17: Gezondheid
Je mag GEEN Lomi Lomi massage ontvangen:

 • Lage bloeddruk; de massage zelf zorgt voor een diepe ontspanning en hierdoor is er een mogelijkheid dat je bloeddruk nog lager wordt dan bij aanvang massage.
 • 1e trimester van de zwangerschap.
 • Koorts. Infectieziekten – flinke verkoudheid, griep en keelontsteking. 
 • Ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling. 
 • Besmettelijke huidaandoeningen.

Daarnaast geldt: bij twijfel niet doen of overleggen met de behandelende arts.